ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง MEA ครบรอบ 62 ปี Change to New Normal

New Normal เกิดหลายสิ่งขึ้นใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือ “ไฟฟ้า” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตปัจจุบัน คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกคน และยังเป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง เมื่อในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มุ่งมั่นภารกิจที่สำคัญในการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชนภายใต้แนวทาง “62 Year MEA CHANGE to NEW NORMAL”

คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 62 ปี ที่ผ่านมานั้น MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และได้มีส่วนร่วมในการเติบโตไปพร้อม ๆ กับสังคม ตอบรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี 

มาในปี 63 นี้ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมในรูปแบบ New Normal ทั้งในด้านการวางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน และการยกระดับคุณภาพงานบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อโรค 

จ่ายค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่ม รับบิลออนไลน์ แจ้งไฟฟ้าขัดข้องฯลฯ ทำผ่านบริการออนไลน์ได้ทันที 

ด้านการพัฒนางานบริการ ในยุคการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 นี้ MEA ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน ด้วยรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น MEA Smart Life Application ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในด้านการตรวจสอบค่าไฟฟ้าปัจจุบัน และย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านแอปฯ ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต – Internet Banking การแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง รวมไปถึงยังสามารถคำนวณค่าไฟได้อีกด้วย

บริการ MEASY เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และช่องทางดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับบริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ตลอดจนของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ขณะที่การรับเอกสารต่าง ๆ ของ MEA เช่น ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้านั้น MEA ได้ดำเนินโครงการ MEA e-Bill เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับเอกสารในรูปแบบเอกสารออนไลน์ ผ่านทาง SMS หรือ Email เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในการได้รับเอกสารอย่างรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการช่วยรักษ์โลกอีกด้วย

อีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นงานบริการที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ผ่านช่องทาง LINE MEA Connect ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนในเขตเมือง ให้สามารถจัดการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่าน Smart Phone ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทาง หรือใช้เอกสารให้ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอใช้ไฟฟ้า หรือรับเอกสารออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถจัดการข้อมูลของตนเองได้อีกด้วย นับเป็นการพัฒนารูปแบบงานบริการไปอีกขั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง “ผู้ใช้ไฟฟ้า” ได้มากยิ่งขึ้น

มหานครอัจฉริยะ Smart Metro พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ผ่านการนำสายไฟฟ้าลงดิน 

ในส่วนของ “โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน” ทุกวันนี้ได้มีถนนหลายสายที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนจากสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ ได้แก่ ถนนสีลม ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนราชดำริ ถนนพระราม 6 ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนสวรรคโลก ถนนสุโขทัย ถนนพิชัย ถนนอู่ทองใน ถนนราชดำเนินนอก ถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ ถนนโยธี ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิท และถนนราชปรารภ

MEA ได้เร่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัย และส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยโครงการฯ มีความคืบหน้าพัฒนาไปมากแล้ว มีการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 48.6 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 167 กิโลเมตร ซึ่งโครงการที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 ได้แก่  ถนนวิทยุ ช่วงแยกเพลินจิต ถึง ถนนพระราม 4 และโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดา รวมถึงโครงการขยายการก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อช่วยเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองมหานครมากขึ้น นำไปสู่การรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าใจกลางเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ประกอบด้วย ถนนชิดลม ถึง ถนนสารสิน (ตลอดแนวถนน) และถนนเพลินจิต (จากสี่แยกชิดลม ถึงสี่แยกเพลินจิต) โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร อยู่ลึกประมาณ 40 เมตร มีความยาวของอุโมงค์โดยประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งจะถือเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          การพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ Smart Metro Grid Project มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านมิเตอร์ รวมถึงการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมือง ซึ่งที่ผ่านมา MEA ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการ เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CHULA Smart City)  

และในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2563 นี้ MEA จะดำเนินการติดตั้ง Smart Meter จำนวน 31,539 ชุด ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้านำร่อง เพื่อทดลองใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแบบสองทาง (two-way communication) โดยมีคุณสมบัติในการควบคุม และแสดงผลได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทราบถึงพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Smart Meter ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถหาสาเหตุของปัญหาเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น

MEA พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง CHANGE TO NEW NORMAL พามหานคร ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับผู้ใช้ คงไว้ด้วยประโยชน์สูงสุดต่อไป

      MEA ยังคงมุ่งมั่นภารกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งในวันนี้ MEA มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นการยกระดับงานบริการพร้อมกับการวางมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม New Normal ทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป